In order to view this page you need Flash Player 9+ support.

Get Adobe Flash player

In order to view this page you need Flash Player 9+ support.

Get Adobe Flash player


להלן נושאי איכות סביבה שטופלו במהלך הקמת פרויקט כבי ש 431:
 1. אקוסטיקה: בשלב התכנון נערכו תחזיות רעש לגבי כל האזורים הרגישים הסמוכים לכביש. תחזיות אלה נערכו באמצעות שימוש במודל ממוחשב משוכלל תלת ממדי שקבע את מפלסי הרעש החזויים באזורים אלה. בכל מקרה שנמצאה חריגה מהתקן המותר תוכננו מיגונים אקוסטיים מ- 3 סוגים:
  1. אספלט שקט מסוג SMA יושם לכל אורך הכביש וגורם להפחתה של כ- 2 dB(A) .
  2. סוללות עפר ו/או קירות אקוסטיים.
  3. מיגונים דירתיים: במקרה שהמיגון המוזכר בסעיפים הקודמים לא ענה על דרישת התקן בוצעו מיגונים אקוסטיים דירתיים בעשרות דירות.
  תהליך הטיפול האקוסטי בשלביו השונים נערך בתיאום עם הצוות המלווה, המשרד להגנת הסביבה, הרשות הממונה והרשויות המקומיות הרלוונטיות וקיבל אישורם של כל הגורמים האלה.
  בימים אלה נערכת החברה לביצוע ניטור רעש הנידרש כשנה לאחר פתיחת הכביש לתנועה לצורך אימות מפלסי הרעש החזויים מול מפלסי הרעש מהכביש הפעיל בכל הנקודות הרגישות לגביהן הוקם המיגון.
 2. תכנית סביבתית: עם תחילת הפרויקט גיבשה החברה תכנית סביבתית שהגדירה נהלי עבודה והנחיות כלפי קבלני המשנה בנוגע להתנהגות סביבתית בשטח. התכנית נועדה למנוע מפגעים סביבתיים במהלך העבודות ונאכפה באופן נמרץ על כל קבלני המשנה.
 3. טיפול בחומרים מסוכנים: במהלך העבודות באזור מחלף ענבה התגלה מאגר ישנן של כ- 800 מ"ק פסולת רעילה שהושלכה במקום לפני זמן רב. החברה נערכה באופן מיוחד לטיפול במפגע ע"י שינוע רב הבוצה הרעילה לאתר רמת חובב. כל העבודות נעשו בהנחיה ובבקרה של המשרד להגנת הסביבה.
 4. טיפול בפסולת גושית: מאחר ותוואי הכביש עובר באזור ששימש "כחצר אחורית" של הישובים הסמוכים במהלך העבודות התגלו באתרי עבודה שונים מצבורי פסולת גושית שהושלכה ונטמנה במקומות רבים והיה צורך לפנותה מסיבות הנדסיות וסביבתיות. הטיפול והסילוק במפגעים אלה נעשה לאתרים מאושרים לכך ובתאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה.
 5. ארכיאולוגיה: תוואי כביש 431 עובר בשטח עשיר בשרידים ארכיאולוגיים ומאמצים רבים הושקעו לטיפול מתאים ע"י רשות העתיקות. בסקר מקדים התגלו ע"י הרשות עשרות אתרים שחלקם עברו תהליך של חפירת הצלה. תוך כדי עבודה התגלו ממצאים רבים נוספים ומשאבים רבים הושקעו הן בחפירות הצלה מהגדולות שנערכו בארץ עד כה (אזור רמלה – מצליח) והן בהעתקת ממצאים לצורך שימור ושיקום כמו למשל מבנה הגת המיוחד שהועתק מאזור גשר הכניסה למצליח.

 
תנאי שימוש מפת אתר כל הזכויות שמורות לדניה-סיבוס מפעיל בע"מ